Herstructurering

In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening stelt de overheid dat de groene gedeelten van Nederland ontzien moeten worden. Nieuwe functies moeten nu binnen de steden, dorpen of kernen komen. Veranderde visies en nieuwe ontwikkelingen houden de bebouwde omgeving dus steeds in beweging. Beleid op de gebieden van onderwijs, volkshuisvesting en milieu en demografische ontwikkelingen (gezinsgrootte etc.) vergen steeds herori?ntatie op ruimtelijke en functionele eisen.

Van Ede Architecten is regelmatig betrokken bij deze interessante processen. Bij het ontwikkelen van herstructureringsplannen is een breed draagvlak onontbeerlijk. Daarom willen wij alle betrokken partijen in een vroeg stadium mee laten denken.

Afbeelding 1Afbeelding 2